Warunki ogólne

PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, s.r.o.

Niniejsze warunki są warunkami handlowymi PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, s.r.o,
z siedzibą pod adresem Velvarská 1701/25, Praga 6, kod pocztowy: 160 00, nr rejestracyjny spółki 27593622.

Klient, który korzysta z usług PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, s.r.o., z siedzibą przy Velvarská 1701/25, Praga 6, kod poczt: 160 00, ID: 27593622, w pełni akceptuje niniejsze warunki, podpisując zamówienie lub umowę lub składając zamówienie online za pośrednictwem strony internetowej. Potwierdzenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na niniejsze warunki, do których odnosi się zamówienie lub umowa przewozowa. Klient, który nie zgadza się z niniejszymi Warunkami, nie jest uprawniony do zawierania jakichkolwiek umów ze Spółką ani do składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej Spółki.

O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie usługi transportowe i pośrednictwo w ich świadczeniu są wykonywane wyłącznie przez zarejestrowane taksówki bez taksometru zgodnie z ustawą nr 111/1994 Sb. o transporcie drogowym, na podstawie art. 21 ust. 4, na podstawie wcześniejszej pisemnej umowy, a w przypadku wagonów wielomiejscowych o pojemności powyżej dziewięciu osób, łącznie z kierowcą, jako okazjonalny pasażerski transport drogowy.

Niniejsze Warunki są przetwarzane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami ustawy nr 89/2012 Dz. Kodeksu cywilnego.

Ochrona danych osobowych klientów Firmy jest realizowana zgodnie z nowelizacją ustawy nr 101/2000 Dz. w sprawie ochrony danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR).

 1. Podstawowe pojęcia

1.1 Firma - Spółka jest przewoźnikiem lub pośrednikiem w przewozie PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, s.r.o., z siedzibą przy Velvarská 25, Praga 6, kod pocztowy: 160 00, ID: 27593622, która świadczy lub organizuje transport i inne usługi na podstawie niniejszych warunków handlowych dla Klienta.

1.2 Klient - osoba lub firma, która korzysta z usług Firmy na podstawie zamówienia lub umowy, zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi.

1.3 Warunki - warunki, na jakich Firma świadczy swoje usługi transportowe lub pośrednictwa na rzecz Klienta; niezbędnym warunkiem korzystania z usług Firmy jest wyrażenie przez Klienta wyraźnej zgody na te warunki.

1.4 Usługa/Transport - faktyczny transport lub pośrednictwo w transporcie, usługi turystyczne lub inne usługi na rzecz Klienta, wykonywane lub pośredniczone przez Firmę.

1.5 Kierowca -kierowca jest pracownikiem PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, s.r.o. lub kierowcą kontraktowym, z którym PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, s.r.o. organizuje usługę transportową.

1.6 Dane osobowe Klientów - dane osobowe, które w związku z zamówieniem lub realizacją działań Firmy na rzecz Klienta, są przekazywane Firmie przez Klienta.

 1. Prywatne dane klientów i postępowanie z tymi danymi

2.1 Podczas świadczenia Usług Klientom, Firma korzysta z Danych Osobowych Klientów, które Klienci przekazują Firmie w celu odpowiedniego zabezpieczenia i wdrożenia Usługi.

2.2. Zgadzając się na niniejsze warunki, Klient udziela Firmie wyraźnej zgody na przetwarzanie, obsługę i przechowywanie Danych osobowych i innych Danych dostarczonych przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną.

2.3 Firma wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych i innych Danych przez czas nieokreślony, ale tylko w celu realizacji usług Firmy zamówionych przez Klienta (obsługa pasażerów i bagażu).

2.4 Spółka nie jest upoważniona do przekazywania osobom trzecim jakichkolwiek danych osobowych lub innych informacji przekazanych przez Klienta i podlega obowiązkowi zachowania tajemnicy handlowej.

2.5 Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich Danych osobowych i innych Danych wyłącznie pod warunkiem ścisłego przestrzegania warunków określonych przez prawo w zakresie przetwarzania takich Danych osobowych i innych Danych.

2.6 Firma jest zobowiązana do przetwarzania Danych Osobowych i innych Danych Klienta tylko w takim zakresie, w jakim jest to absolutnie konieczne i w jakim Firma potrzebuje takich Danych do prawidłowego wykonywania swoich działań i świadczenia usług na rzecz Klienta.

2.7 Klient zgadza się, że jeśli nie zgadza się z warunkami Firmy dotyczącymi wykorzystania jego Danych Osobowych i innych Danych, nie jest uprawniony do korzystania z usług Firmy w celu odrzucenia lub nie korzystania z nich.

2.8 Firma zobowiązuje się dostarczyć Dane Osobowe i inne Dane Klienta, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. W tym celu Spółka wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie właściwego postępowania z danymi osobowymi Klientów.

2.9 Ochrona Danych Osobowych i innych Danych Klientów będzie realizowana przez Firmę w ramach jej wewnętrznych, prawnych i administracyjnych środków, w szczególności, zgodnie z jej własną wewnętrzną dyrektywą dotyczącą ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Klientów, i nie będzie korzystać z usług osób trzecich i firm w celu zapewnienia obsługi Danych Osobowych i innych Danych Klientów.

2.10 Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i innych danych Klientów mają zastosowanie zarówno do Klienta jako osoby fizycznej, jak i do pośredników, osób prawnych i przedsiębiorców realizujących zamówienia oraz przekazujących dane osobowe Klientów Firmy w celu zamówienia jej usług.

2.11 Spółka ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Klientom z tytułu naruszenia obowiązków w zakresie postępowania z ich Danymi Osobowymi. Warunkiem dochodzenia odszkodowania przez Klienta jest jednak złożenie w terminie reklamacji i skargi na naruszenie obowiązków przez Spółkę. Reklamacje muszą być uzasadnione, a naruszenie zobowiązań Firmy musi być w pełni i bezwarunkowo udowodnione, a roszczenie musi zostać uznane przez Firmę.

 1. Gwarancja odszkodowania; Odpowiedzialność za szkodę

3.1 Spółka ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za wszelkie szkody lub niedogodności w przypadku bezpośredniego lub pośredniego spowodowania szkody przez Spółkę lub jej pracownika. W przypadku pośredniczenia w przewozie Klienta przez innego przewoźnika, przewoźnik ten odpowiada za szkody spowodowane przez niego przy wykonywaniu przewozu, a Klient przyjmuje jego usługę przewozową wsiadając do jego pojazdu.

3.2. Klient przyjmuje do wiadomości, że w takich przypadkach nie przysługują mu żadne roszczenia z tytułu odpowiedzialności:

 • W trakcie Transportu wystąpiło opóźnienie, czy to początkowo w trakcie przybycia Klienta, czy też w trakcie samego transportu, spowodowane siłą wyższą. Siłę wyższą definiuje się jako interwencję klęski żywiołowej, pogody, warunków atmosferycznych, wypadku samochodowego, który nie został spowodowany przez kierowcę Firmy lub kierowcę przewoźnika pośredniczącego, zatoru drogowego spowodowanego remontem drogi lub inną komunikacją, lub opóźnienia spowodowanego interwencją rządową lub administracyjną - funkcjonariuszy policji itp.
 • Nastąpiło opóźnienie Transportu z winy Klienta lub innej osoby zamawiającej (biuro podróży, hotel, organizator wycieczki itp.), np. poprzez nie przybycie w uzgodnionym czasie na uzgodnione miejsce.
 • W wyniku wypadku drogowego, który nie został spowodowany przez kierowcę Spółki lub kierowcę przewoźnika pośredniczącego, lecz przez innego kierowcę, zwierzę lub osobę, została wyrządzona szkoda w mieniu Klienta lub na jego zdrowiu.
 • Wystąpiła szkoda na mieniu Klienta lub na jego zdrowiu lub życiu z powodu jakiegokolwiek manewru, który kierowca był zmuszony wykonać podczas transportu w celu uniknięcia większej szkody lub konsekwencji, takich jak konieczność nagłego hamowania ze względu na sytuację na drodze, ostre objazdy i poślizgi, w przypadku gdy, o ile nie udowodniono inaczej, taki manewr jest uważany za konieczny, na przykład w celu uniknięcia zderzenia ze zwierzęciem, człowiekiem lub innym pojazdem na drodze itp.
 • Wystąpiła szkoda spowodowana nieuwagą Klienta lub innego zleceniodawcy (np. zapomnienie o włożeniu bagażu do bagażnika lub zapomnienie o jego rozładowaniu, utrata drobnych przedmiotów lub gotówki podczas przewozu, itp.)

3.3 W przypadku, gdy Klient poniósł szkodę w wyniku odbioru w innym czasie niż podany w zamówieniu, Klient ma prawo do kary umownej, która stanowi zryczałtowane odszkodowanie do maksymalnej wysokości 2 000 CZK. Wyrządzona szkoda musi być jednak możliwa do wykazania i uzasadniona przez Klienta, który musi złożyć Reklamację zgodnie z niniejszymi Warunkami.

3.4 Korzystając z transportu Firmy lub z usług pośrednictwa w transporcie, Klient wyraźnie oświadcza, że uważa kwotę kary umownej w wysokości do 2 000 CZK jako zryczałtowaną rekompensatę za szkody spowodowane przez transport lub w związku z nim za całkowicie wystarczającą i zgadza się na tę kwotę. W przypadku braku zgody, Klient nie jest uprawniony do korzystania z usług Spółki, a Spółka ma obowiązek odmówić świadczenia takich usług.

3.5 Jeżeli Klient zamierza dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej w wysokości 2 000 CZK, to jest zobowiązany do ubezpieczenia się na wypadek szkody. Obowiązek ubezpieczenia się na wypadek uszkodzenia ciała został spełniony przez Klienta na podstawie umowy o wyżywienie, a Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wypełnienie tego obowiązku.

 1. Określanie czasu rozpoczęcia przewozu

4.1 Zleceniodawca lub inny zleceniodawca wyraźnie potwierdza jednak, że jest zobowiązany do negocjowania godziny odlotu Zleceniodawcy, tj. godziny przylotu przewozu z odpowiednim wyprzedzeniem (np. przed odlotem, rozpoczęciem innego lotu itp.), z uwzględnieniem przesunięcia o co najmniej 30 minut, aby zapobiec opóźnieniom przewoźnika spowodowanym siłą wyższą, złym ruchem drogowym lub komplikacjami drogowymi (wypadki, korki i inne ograniczenia w ruchu drogowym).

4.2 Jeżeli Klient lub inny zamawiający nie przestrzega wyżej wymienionych ograniczeń i rezerw czasowych podanych w zamówieniu przy ustalaniu czasu wejścia na pokład, a w konsekwencji poniósł z tego powodu szkodę, nie jest uprawniony do odszkodowania za taką szkodę ze strony Spółki.

 1. Metody zamawiania

5.1 Wszelkie usługi świadczymy na podstawie zamówień składanych przez Klienta lub innego zleceniodawcę (hotel, biuro podróży, organizator wycieczek itp.). Zamówienia można składać online na naszej stronie internetowej, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub za pomocą wiadomości SMS. Umowa, na podstawie której realizowane jest świadczenie usług na rzecz Klienta, powstaje na podstawie wiążącego potwierdzenia zamówienia. Wiążącym potwierdzeniem jest potwierdzenie SMS-em w przypadku zamówień składanych telefonicznie i SMS-em oraz potwierdzenie e-mailem w przypadku zamówień składanych przez stronę internetową i e-mailem. Potwierdzenie otrzymania zamówienia w systemie nie jest uważane za wiążące, chyba że zostanie potwierdzone przez Spółkę, przy czym Klient jest jednocześnie informowany, że z usług Spółki można korzystać wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków Biznesowych.

5.2 Zamówienie potwierdzone przez Spółkę (lub jego część) uznaje się za wiążące dla obu stron, chyba że naruszone zostaną warunki umowy uzgodnione w momencie potwierdzenia. W szczególności treść zamówienia (dokładna specyfikacja przewozu i liczba przewożonych osób), cenę przewozu, sposób płatności, zgodę na warunki handlowe - w szczególności z maksymalną wysokością kary umownej i ograniczeniem odpowiedzialności Spółki za wyrządzone szkody, oraz termin realizacji.

 1. Opcje płatności

6.1 Gotówką Podczas płacenia za transfer lub inną usługę gotówką kierowca lub przedstawiciel Firmy akceptuje wyłącznie korony czeskie (CZK) oraz waluty, które są opcjonalne podczas procesu rezerwacji, tj. funty brytyjskie (GBP), euro (EUR), dolary amerykańskie (USD) i inne. Płatności gotówkowe w walucie obcej opierają się na bieżącym kursie korony czeskiej z dnia odbioru, ustalonym przez Spółkę, a nie na kursie obowiązującym w dniu dokonania rezerwacji.

6.2 Kartą kredytową Jeśli Klient dokonuje płatności kartą debetową lub kredytową online, możliwe jest dokonanie płatności w następujących walutach: CZK, EUR, GBP i USD. Jeśli Klient płaci bezpośrednio kierowcy lub przedstawicielowi Spółki, płatności można dokonać tylko w CZK i tylko za pomocą kart, których logo znajduje się na stronie internetowej Spółki. Jeżeli Klient dokonuje płatności z góry przez Internet, kierowca lub przedstawiciel Firmy jest informowany o dokonaniu płatności; nie jest konieczne drukowanie potwierdzenia płatności.

6.3 Przelew bankowy Płatność przelewem bankowym (na podstawie faktury) jest możliwa tylko na żądanie lub gdy Spółka dopuściła tę opcję płatności wyłącznie w przypadku danego Klienta. Spółka może zażądać wpłaty zaliczki przed realizacją zamówienia, w przeciwnym razie jest uprawniona do anulowania zamówienia. Faktury mogą być wystawiane wyłącznie w następujących walutach - CZK, EUR, USD lub GBP. W przypadku faktur wystawionych Klientom zagranicznym, gdzie cena transportu jest niższa niż 5 000 CZK, Spółka ma prawo pobrać opłatę manipulacyjną w wysokości 200 CZK za otrzymanie płatności zagranicznej.

6.4 PayPal Płatność przelewem bankowym (na podstawie faktury) jest możliwa tylko na życzenie lub gdy Spółka dopuściła tę opcję płatności wyłącznie w przypadku danego Klienta. Spółka może zażądać wpłaty zaliczki przed realizacją zamówienia, w przeciwnym razie jest uprawniona do anulowania zamówienia. Faktury mogą być wystawiane wyłącznie w następujących walutach - CZK, EUR, USD lub GBP. W przypadku faktur wystawionych Klientom zagranicznym, gdzie cena transportu jest niższa niż 5 000 CZK, Spółka ma prawo pobrać opłatę manipulacyjną w wysokości 200 CZK za otrzymanie płatności zagranicznej.

 1. Faktura; Potwierdzenie płatności (zaliczka)

W przypadku płatności dokonywanych bezpośrednio u kierowcy (kartą kredytową lub gotówką), kierowca w dniu odbioru przesyłki wystawia Klientowi pokwitowanie (zazwyczaj jest to uproszczony dokument podatkowy). W przypadku płatności dokonanych online za pośrednictwem strony internetowej Spółki, Klient otrzyma paragon za zamówioną usługę. Ostateczna faktura podatkowa za wpłatę online jest wystawiana przez Spółkę na żądanie. W przypadku zapłaty przez Klienta za fakturę (przelewem), faktura jest wystawiana przez Spółkę, a cena zawiera podatek VAT. Jeżeli dokument jest wystawiany bezpośrednio przez kierowcę będącego stroną umowy, dokument podatkowy może, ale nie musi zawierać podatku VAT, w zależności od tego, czy kierowca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, czy też nie. Wszystkie podane ceny są ostateczne i zawierają podatek VAT.

 1. Sposób zapłaty za podróż powrotną

Jeśli rezerwacja obejmuje podróż w obie strony lub większą liczbę podróży, Klient może zapłacić całą kwotę jednorazowo lub zapłacić za każdą podróż osobno. Kierowca wystawi Klientowi pokwitowanie / voucher, na którym dokładnie określi zapłaconą kwotę. Jeśli zapłacono za oba przejazdy, Klient przekaże kierowcy pokwitowanie / voucher w drodze powrotnej.

 1. Płatności zaliczkowe

W przypadku zamówień, w których miejsce odbioru znajduje się poza Pragą, Firma może zażądać wpłacenia kaucji za wybrane limuzyny (np. Hummer H200, Lincoln TC120, Lancia Thema, Mercedes S), przejazdy i zamówienia dla większych grup co najmniej 24 godziny przed określonym czasem odbioru. W takich przypadkach firma Klienta będzie zobowiązana do zgłoszenia wpłaty oraz ewentualnego sposobu zapłaty. Jeśli wymagana kaucja nie zostanie wpłacona, Spółka ma prawo anulować zamówienie bez zwrotu pieniędzy.

 1. Zmiana warunków rezerwacji i anulowania rezerwacji

10.1 Zwykły transport (transfery) Jeżeli Klient chce zmienić lub odwołać rezerwację z jakiegokolwiek powodu, może to zrobić za pośrednictwem strony internetowej Spółki - https://www.prague-airport-transfers.co.uk/, pocztą elektroniczną lub telefonicznie przed wyjazdem - co najmniej dwie godziny przed godziną odbioru. Jeśli Klient zapłacił już za odbiór i zrezygnował z przejazdu w wymaganym czasie, Firma zwróci mu pieniądze lub nie wystawi faktury za usługę. Jeżeli Klient nie odwoła usługi w odpowiednim czasie, wpłacona zaliczka lub kwota za wykonanie przewozu jest uważana za kwotę kary umownej, która rekompensuje Spółce szkodę spowodowaną opóźnionym odwołaniem.

10.2 Transport z punktem odbioru poza Pragą Zmiany i anulowanie transferów, które mają wyznaczone miejsce odbioru poza Pragą, podlegają innym warunkom anulowania. Anulowanie rezerwacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed planowanym czasem odbioru, w przeciwnym razie Spółka naliczy 100% opłaty za anulowanie rezerwacji jako zryczałtowane odszkodowanie w formie kary umownej płaconej przez Klienta. Powodem zastosowania 100% kary za anulowanie zamówienia (kary umownej) jest pokrycie wszystkich kosztów zamówionego i niewysłanego transportu z Firmy.

10.3 Limuzyny Zmiany i anulowanie limuzyn (takich jak Hummer H200, Lincoln TC120, Lancia Thema, Mercedes S) podlegają innym warunkom anulowania niż zwykłe transfery. Anulowanie rezerwacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed planowanym czasem odbioru, w przeciwnym razie Firma naliczy 100% opłatę za anulowanie rezerwacji. Powodem zastosowania opłaty za anulowanie w wysokości 100% jest pokrycie wszystkich kosztów zamówionego i nienadzorowanego przez Spółkę transportu. Jeżeli lot jest znacznie opóźniony (ponad 20 minut), rezerwacja usługi może nie być możliwa. W takich sytuacjach staramy się znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie i oferujemy pełny zwrot pieniędzy lub możliwość zmiany rezerwacji na późniejszy termin lub inny pojazd. Takie sytuacje są całkowicie wyłączone z naszego systemu rekompensat.

10.4 Wycieczki, zwiedzanie i inne usługi Anulowanie rezerwacji musi nastąpić co najmniej dwie godziny przed planowaną podróżą, w przeciwnym razie Firma naliczy 100% opłatę za anulowanie rezerwacji (kara umowna, jako zryczałtowana rekompensata za późne anulowanie rezerwacji). W przypadku większych grup lub rezerwacji, w których wymagana jest wpłata zaliczki, anulowanie rezerwacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed jej rozpoczęciem, w przeciwnym razie Spółka naliczy 100% opłaty za anulowanie rezerwacji jako zryczałtowane odszkodowanie w formie kary umownej płaconej przez Klienta. Powodem nałożenia opłaty za anulowanie w wysokości 100% jest pokrycie wszystkich kosztów już zamówionej i niezleconej usługi w imieniu Firmy.

 1. Refundacje

Jeśli Klient zrezygnuje z usługi przedpłaconej online i będzie uprawniony do zwrotu pieniędzy, zostaną one automatycznie zwrócone na kartę (lub konto), która została użyta do opłacenia zamówienia. Domyślny okres zwrotu wynosi 180 dni od daty transakcji. Jeśli Klient zażąda zwrotu pieniędzy po upływie 180 dni, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty za różne metody zwrotu (np. opłaty pocztowe, za przelew bankowy lub opłaty PayPal). W przeciwnym razie, wszelkie roszczenia o zwrot pieniędzy należy zgłaszać w ciągu 30 dni na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres lub adres e-mail Spółki. Po upływie tego okresu Klientowi nie przysługuje już żadne roszczenie o zwrot pieniędzy (odszkodowanie).

 1. Odszkodowanie, maksymalna kara umowna

Roszczenia odszkodowawcze należy zgłaszać w ciągu 30 dni na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres lub adres e-mail Spółki. Po upływie tego okresu Klientowi nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania lub innych związanych z tym roszczeń odszkodowawczych w związku z zastosowaniem kary umownej. Każda skarga Klienta zostanie jednak odpowiednio zbadana. Rekompensata za szkody/niedogodności jest ograniczona do maksymalnej kwoty równej cenie transportu za rezerwację, ale nie przekracza 2 000 CZK - maksymalna kara umowna. Odszkodowania są całkowicie zwolnione z opłat w przypadkach, gdy z przyczyn logistycznych zapewniony jest wagon zastępczy tego samego typu lub ten sam wagon w innym kolorze oraz w sytuacji, gdy uszkodzenie nastąpiło w wyniku zdarzeń, na które usługodawca nie ma wpływu, takich jak klęski żywiołowe. Roszczenia o odszkodowanie w przypadku znacznego opóźnienia lotu (ponad 20 minut) są całkowicie wykluczone z naszego systemu odszkodowań.

 1. Reklamacje i stosowanie kary umownej

13.1 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, Klient powinien postępować zgodnie z niniejszą procedurą rozpatrywania reklamacji. Jeśli Klient chce dochodzić odszkodowania, musi niezwłocznie poinformować Spółkę o zaistniałym problemie. Jeżeli Klient nie może znaleźć swojego kierowcy lub ma inny problem z konkretną zamówioną usługą, niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie ze Spółką. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany natychmiast lub w wymaganym zakresie, Klient poinformuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie, podając szczegóły reklamacji. Skarga zostanie jak najszybciej rozpatrzona, zazwyczaj w ciągu kilku dni.

13.2 Wszelkie niezbędne kontakty dotyczące Spółki w celu złożenia reklamacji lub dochodzenia kary umownej/odszkodowania Klient znajdzie na zamówieniu lub umowie przewozu, lub kontakty te będą znajdować się w widocznym miejscu w samochodzie, lub kontakt zostanie podany przez odpowiedniego kierowcę samochodu, którym Klient jest przewożony.

13.3 W przypadku naruszenia zobowiązań Firmy w zakresie obsługi, przechowywania lub wykorzystywania Danych Osobowych, Klient ma prawo do złożenia skargi na postępowanie Firmy w tej sprawie. Reklamacja zostanie przesłana przez Klienta na adres lub adres e-mail Spółki, która rozpatrzy reklamację Klienta, przeprowadzi postępowanie wyjaśniające i podejmie niezbędne działania zarówno w stosunku do składającego reklamację, jak i w stosunku do innych Klientów.

 1. Obowiązki Klienta

14.1 Klient jest zobowiązany zachowywać się w czasie przewozu zgodnie z instrukcjami kierowcy, a w szczególności przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w danym przewozie. Klient potwierdza, że został poinformowany o wszystkich okolicznościach, w tym o przepisach bezpieczeństwa, przed rozpoczęciem transportu. Klient zobowiązuje się również do nieuszkadzania w jakikolwiek sposób środka transportu i przewoźnika, do zachowania czystości, do nieuszkadzania mienia innych przewożonych osób oraz do niestwarzania w jakikolwiek sposób problemów podczas transportu. W przypadku naruszenia tych zobowiązań, Klient jest świadomy odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Firmę lub zleconego Przewoźnika lub osoby trzecie swoim działaniem.

14.2 Klient jest również zobowiązany do wejścia do pojazdu w uzgodnionym czasie przyjazdu, chyba że stwierdzi, że nie może wejść do pojazdu z ważnego powodu (podanego powyżej).

 1. Ważność niniejszych Warunków

Niniejsze Warunki obowiązują na czas nieokreślony od 30 września 2017 r. W przypadku zmian niniejszych Warunków, zastrzeżonych przez Spółkę, uznaje się, że Klienta obowiązują Warunki w wersji obowiązującej w chwili podpisania umowy, wysłania lub złożenia ważnego zamówienia.